Sosyal Bilimler

Sosyal Bilgiler dersinin amacı; öğrencinin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği bilgi, tutum ve becerilerini geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlamaktır. Sosyal Bilgiler dersi aracılığıyla öğrencilere; Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laik, demokratik, insan haklarına saygılı, çağdaş değerlerin yanı sıra bu değerlerin korunması konusunda duyarlı ve etkin bireyler olmaları için temel bilgiler verilmektedir.

Tarih konularında; olayların akışından çok neden- sonuç ilişkisine etkilerine, milli ve manevi değerlere önem verilirken aynı zamanda barışçı bir bakış açısı kazanılmasına, güncelleştirmeye ve zamanı algılama becerilerini geliştirmeye,

Coğrafya konularında; mekânı algılama becerisi, çevre bilinci, ulusal ve evrensel kaynakların tanınmasına önem verilirken, siyasî, ekonomik ve sosyal gelişmelerde coğrafyanın etkisinin kavranmasına, sadece coğrafi bilgilerin öğrenilmesine değil, coğrafyanın dünya üzerindeki etkilerinin düşünülmesine, çağdaş bir dünya görüşü oluşturmasına,

​​

Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi konularında ise; demokratik kişilik kazanmaya, sorumlu, bilinçli, etkin, haklarının farkında olarak başkalarının haklarına saygı duyan vatandaş olmaya yönelik etkinlikler uygulanmaktadır. 

 

Sosyal Etkinlikler

​​

1)      Sınıf içi etkinlikler (drama çalışmaları, eğitsel oyunlar, sunumlar)

2)      Sınıf dışı etkinlikler (geziler)

3)      Okulumuzda hazırladığımız etkinlikler (Belirli gün ve haftalarla ilgili programlar, Sosyal Sorumluluk projelerimiz, Çocuk meclisi seçimlerimiz)

Sosyal Bilgiler dersi öğretiminin hedef ve amaçları;

  • Görev ve sorumluluklarının yanı sıra haklarını bilen, çevresiyle etkili iletişimde bulunan, eleştirici, yaratıcı, yapıcı, sorgulayan ve sorun çözme becerisi olan, kişilerarası ilişkileri gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

  • Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavratarak öğrencilerin laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmasını sağlar.

  • Her öğrencinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul eder.

  • Öğrencilerin gelecekteki yaşamlarına ışık tutarak bireylerden beklenen niteliklerin geliştirilmesine duyarlılık gösterir.

  • Bilgi, kavram, değer ve becerilerin gelişmesini sağlayarak öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar. 

  • Öğrencileri düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirir.

  • Millî kimliği merkez alarak evrensel değerlerin benimsenmesine önem verir.

  • Öğrencilerin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal, ahlakî, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini, sağlıklı ve mutlu bireyler olmalarını destekler.

  • Haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, toplumsal sorunlara karşı duyarlı bireylerin yetişmesini sağlar.